Projekto Panevėžio bendruomeniniai šeimos namai tikslas – sudaryti sąlygas Panevėžio miesto šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes.
Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose šeimoms (asmenims) sudaroma galimybės “vieno langelio” principu gauti kompleksines paslaugas: paslaugų šeimai teikimo organizavimas, koordinavimas, informavimas ir konsultavimas, pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba šeimai, šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos bei vaikų priežiūros paslaugos (pagal poreikį) tėvams, kurie gauna kompleksines paslaugas šeimai Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose.
Paslaugos teikiamos šeimoms, kurios pačios kreipsiasi pagalbos. Šeimos (asmenys) paslaugas gali gauti keliose numatytose Projekto veiklose. Paslaugos teikiamos Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose adresu Marijonų. g. 24, Panevėžys, esant poreikiui paslaugos teikiamos kitoje vietoje ar paslaugų gavėjų namuose.
Panevėžio bendruomeninių šeimos namų funkciją vykdo ir teikia Projekte numatytas kompleksines paslaugas šeimoms (asmenims) Projekto partneris VšĮ Šv. Juozapo globos namai.
Projekto tikslinė grupė – šeimos, tėvai ar vienas iš tėvų, įtėviai, globėjai, vaikai, gyvenantys Panevėžio mieste. Planuojama, kad socialinių paslaugų naudą, t.y. kompleksines paslaugas gaus 680 šeimų (asmenų). Projekto trukmė 36 mėn., viso projekto vertė 619 025 Eur.
Projekto nauda – tikimasi, kad įgyvendinus Projektą, šeimos įgis patirties ir gebėjimus valdyti krizines situacijas šeimoje, užtikrinant tinkamą vaikų priežiūrą, auklėjimą bei jų gerovę, sumažės skyrybų, Projekto rezultatai prisidės prie šeimų pozityvios raidos užtikrinimo, socialinių, psichologinių bei saugumo galimybių vystymo.